artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Garnek

 

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 123/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomość ozn. KW Nr

Nr geod. działki

Pow.

/ha/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma Sprzedaży

Cena

/netto zł/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Garnek

CZ1C/00080248/6

3085

0,0753

Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, o wymiarach odpowiednio szerokość około 25m, długość około 30 korzystnych dla danego typu użytkowania nieruchomości. Działka częściowo ogrodzona, urządzone dwa zjazdy. Na działce znajduje się murowany budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 89 m2 i powierzchni użytkowej 63,3 m2, wybudowany w  1964 roku wg. typowego projektu zlewni mleka, w złym stanie technicznym. Ponadto w północnej części działki znajduje się śmietnik wykonany w technologii murowanej z cegły pełnej, w złym stanie technicznym.  Lokalizacja działki w ścisłym centrum miejscowości, otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowo-handlowa. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Działka posiada bezpośredni dostęp do dogi publicznej tj. ul. Głównej zaliczonej do kategorii drogi powiatowej. Ul. Główna posiada nawierzchnię asfaltową z oświetleniem ulicznym oraz urządzonym chodnikiem po lewej stronie jezdni.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

MN/Uc- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług centrotwórczych;

KDZ- tereny dróg zbiorczych

 

W trybie ustnego przetargu nieograniczonego

50 000 zł (zwolnione z Vat)

 

 

Przed zawarciem aktu notarialnego

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.