artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę działki rolnej w miejscowości Witkowice.

Kłomnice, dnia 03.09.201 r.

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy, który zakończył się wynikiem pozytywnym:

obręb Witkowice działka nr ewid. 2223 o ogólnej pow. 1,5076 ha, wpłynęła 1 oferta złożona w terminie dnia 23.08.2021 r. przez P. Romana Kordasa który za w/w działkę zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 2,20 q pszenicy.

Termin dzierżawy 10 lat.

Wobec powyższego przetarg na dzierżawę w/w działki zakończył się wynikiem pozytywnym.