artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 1 roku w miejscowości Zdrowa.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 45/2020 z dnia 24.03.2020 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 1 roku.

Pomieszczenia o powierzchni użytkowej 314,65 m2 znajdujące się w budynku gminnym w miejscowości Zdrowa ul. Kłomnicka 31, na działce o nr ewid. 286/1 o pow. 0,16 ha, obręb geodezyjny Zdrowa, księga wieczysta CZ1C/00103467/5, na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stowarzyszenia.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„MN/Uc”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług centrotwórczych

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.