artykuł nr 1

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych.

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie gminy Kłomnice.

Nieruchomość rolna położona obręb Zdrowa oznaczona jako działka nr ewid 298 o pow. 0,49 ha ( w tym:  Ł IV- 0,46 ha, ŁW IV- 0,03 ha), obręb geodezyjny 0022- Zdrowa, miejscowość Zdrowa, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00099890/7.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu „R/Z”- tereny rolnicze, zieleń, Ws/Z- tereny wód powierzchniowych wraz z towarzyszącą zielenią,

Termin dzierżawy 5 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 1,00 q pszenicy, według średniej krajowej ceny pszenicy zgonie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Minimalne postąpienie czynszu dzierżawnego 0,10 q pszenicy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w Zdrowej” w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. 103 w terminie do dnia 19.03.2020 r. do godz. 15:00

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko, adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

- termin dzierżawy

- przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

podpisaną klauzulę RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
klauzula informacyjna RODO16 KB