artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzenicach.

 

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice

ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Lp.

Nr działki/ położenie

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

Wadium

Postąpienie

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2099

Chorzenice ul. Główna

0,0703

Działka w kształcie dwóch połączonych ze sobą prostokątów, przy czym jeden wydzielony jako droga dojazdowa od ul. Głównej (brak urządzonego zjazdu) o przybliżonych wymiarach 3x33 m, a kolejny(w drugiej linii zabudowy) stanowi cześć właściwą o przybliżonych wymiarach 15x39 m. Wzdłuż działki ( w osi) przebiega przyłącze wodociągowe -wymagające przełożenia w przypadku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto przy północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Parcela od strony wschodniej, północnej i południowej- częściowo ogrodzona, a od strony zachodniej- zadrzewiona. Działka znajduje się w posiadaniu właściciela nieruchomości sąsiedniej (właściciela działki   2100). Powyższa nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 30.09.2023 r. Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Głównej, zaliczonej do kategorii drogi gminnej.

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

27 000 w tym:

Tereny MN/Uc-26 400 + właściwa stawka VAT

Tereny rolne- 600 zł- zwolnione z VAT

2700

1% ponad cenę wywoławczą(z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek)

CZ1C/00112788/7

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

tereny MN/Uc – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług centrotwórczych.

tereny R/Z- tereny rolnicze, zieleń

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20  w dniu 19.02.2021 r. o godz. 10.00

Warunki przystąpienia do przetargów:

-W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 15.02.2021 r. na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,

- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się oryginałem pełnomocnictwa szczególnego.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. (34) 328-11-22 w. 117.