artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1998 r.( Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 183/XXII/2020 z dnia 10 września 2020r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, zabudowanej budynkiem użytkowanym na potrzeby usług ochrony zdrowia jako przychodnia lekarska oraz budynkiem garażowo-gospodarczym, oznaczonej w rejestrze ewid. gruntów jako działka nr 3079 o pow. 0,1366 ha, położonej w miejscowości Garnek ul. Główna 7, księga wieczysta CZ1C/00105986/3, obręb 5- Garnek, na rzecz P. Maryli Furmańczyk, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni zdrowia.

Wartość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 1 298 zł( słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem)+ właściwa stawka VAT.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu „UZ”- tereny usług zdrowia.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018