artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Rzeki Wielkie.

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 107/2020 z dnia 29.07.2020 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Działka nr 363 obręb 15 – Rzeki Wielkie o pow. 0,55 ha położona przy ul. Mierniczej w miejscowości Rzeki Wielkie, księga wieczysta CZ1C/00061396/9.

Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach szerokość około 12-16 m długość około 362 m. Działka nieogrodzona, odłogowana. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Mierniczej, zaliczonej do kategorii drogi powiatowej. Działka jest przedmiotem dzierżawy  do 30.04.2022r.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 117.XIV.2019 z dnia 28.11.2019r., opublikowanym w dniu 9 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2019 r.. poz. 8493 teren nieruchomości znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

,,MN/ RM”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej

,,R”- tereny rolnicze

Cena wywoławcza nieruchomości – 53 700 zł brutto

w tym:

tereny MN/RM–  37 900 zł netto + właściwa stawka VAT

tereny R – 7 083 zł zwolnione z VAT

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018