artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 4/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę:

 

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

Nr księgi wieczystej

Zdrowa

298

0,49

ŁIV- 0,16 ha

ŁWIV- 0,03 ha

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: „R/Z”- tereny rolnicze, zieleń, Ws/Z- tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią.

 

1,00

CZ1C/000998

90/7

Razem pow. 0,49 ha  Razem czynsz 1 q

 

Roczny czynsz dzierżawny płatny wg. średniej krajowej ceny pszenicy w dwóch ratach zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.