artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości Klomnice.

Kłomnice, dnia 22.11.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych obręb Kłomnice oznaczonych jako działki o nr ewid. 1193, 1247, 1466 o ogólnej pow.2,44 ha, księgi wieczyste CZ1C/00050709/7, CZ1C/00079815/2, CZ1C/00116623/1 , który odbył się 22.09.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy  Kłomnice.

Proponowany czynsz dzierżawny w wysokości 2,80 q pszenicy oraz 10 letni termin dzierżawy.

Na powyższy przetarg wpłynęła 1 oferta złożona w terminie w dniu 18.11.2019r.

Oferta zawierała wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości wygrał Pan Adrian Szumigraj, który zaproponował czynsz dzierżawny w wysokości 3,50 q pszenicy.

Wobec powyższego I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym