artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia na okres 5 lat w miejscowości Rzerzęczyce.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 118/2019 z dnia 30.07.2019r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 5 lat. Lokale o ogólnej pow. użytkowej 83,40m2 położone na I piętrze budynku OSP w Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej 94, na działce o nr ewid. 9626 o pow. 0,4405 ha, k. m. 12, księga wieczysta CZ1C/00082735/1, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, na rzecz zespołu obrzędowego „GRUSZA”.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: „U”- tereny usług.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.