artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w miejscowości Adamów.

W Y K A Z

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 70/VIII/2019 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka 1366 o pow. 0,58 ha, położonej obręb Adamów w miejscowości Huby, na rzecz Stowarzyszenia Polskiego Związku Miłośników Psa Użytkowego z siedzibą w Częstochowie, Księga wieczysta CZ1C/00124256/6 na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Czynsz roczny zostaje ustalony na kwotę 725,42 zł wraz z podatkiem VAT.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu R/Z- tereny rolnicze, zieleń.