artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garnek.

Kłomnice, dnia 28.12.2018r

O G Ł O S Z E N I E

 

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  I ustnego  przetargu nieograniczonego na  sprzedaż nieruchomości  położonej obręb Garnek  oznaczonej  nr 199/1 o pow. 0,8066 ha,  księga wieczysta CZ1C/00113669/4, który odbył się 21.12.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  brutto – 64 580,00 zł.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które wniosły wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości został  Pan Kamil Lara, który w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę

65 230,00 zł  brutto.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.