artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na okres 5 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 168/2018 z dnia 06.12.2018r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 5 lat. Pomieszczenia w budynku gminnym o pow. 60,75m2 usytuowanym na działce nr 1/5, obręb Kłomnice przy ul. Częstochowskiej 3, księga wieczysta CZ1C/00099635/2 z przeznaczeniem na szatnię uczestników sekcji piłki nożnej oraz boisko sportowe w Kłomnicach składające się z działek nr 549/9 o pow. 1,57 ha, księga wieczysta CZ1C/00117222/7 i nr 547/3 o pow. 0,5804 ha, księga wieczysta CZ1C/00145210/5, k. m. 2. obręb geodezyjny Nieznanice na rzecz Gminnego Klubu Sportowego Gmina Kłomnice.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1/5 obręb geodezyjny Kłomnice położona w terenach oznaczonych jako: „MN/U”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług.

dz. 549/9 obręb geodezyjny Nieznanice położona w terenach oznaczonych jako „US”- tereny usług sportu i rekreacji, „KDL”- tereny dróg lokalnych, „WS/Z” – tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią.

dz. 547/3 obręb geodezyjny Nieznanice położona w terenach  oznaczonych jako „US”- tereny usług sportu i rekreacji, „WS/Z”- tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.