artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Sklepu Wielobranżowego s.c. Jacek Pindych, Jadwiga Pindych część działki nr 510 położonej w Kłomnicach przy ul. Sądowej tj. powierzchnię 300m2 z przeznaczeniem na dojazd do Sklepu Wielobranżowego.

Cena czynszu miesięcznie ustalona na kwotę 408 zł +  podatek VAT.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: ,,Uc”- tereny usług centrotwórczych.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.