artykuł nr 1

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości rzerzęczyce

Kłomnice, dnia 2018-09-25

IZI-IZ.7011.44.2018

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości Rzerzęczyce”

 

 1. Zamawiający

Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

NIP: 949-21-38-802

 

tel. 34/3281 122,

fax 34/3281 121

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres prac:

Budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej strefy aktywności podzielonej na dwie strefy:

a)   strefę relaksu wyposażoną w urządzenia typu:

-   urządzenie fitness „kick –box

-   betonowy stół do tenisa

-   betonowy stół do gry „piłkarzyki”

-   betonowy stół z dwoma ławkami do gry w szachy i chińczyka

-   ławki-4szt

-   kosze na śmieci – 5szt

-   stojak na rowery

-   tablica informacyjna z regulaminem

-   alejki z betonowej kostki brukowej – 90 m2

b)   strefę placu zabaw wyposażoną w urządzenia typu:

-   kolej linowa typu „tyrolka”

-   ściana spinaczkowa „Góra Giewont”

-   huśtawka podwójna

 

3. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione wg. następujących kryteriów:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena oferty

60

2

Okres udzielonej gwarancji

40

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

 

a)   Cena oferty

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za wykonanie zamówienia, obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą  można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru

  CN

KC =  ------------   x 60

COB

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy

CN  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

b) Gwarancja

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium.

  • minimalny okres gwarancji 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych
  • maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych 

Liczba punktów, obliczana będzie według wzoru:  

Gwarancja  badanej oferty

Liczba punktów=   ---------------------------------------------------------------- x 40

    Gwarancja  najdłuższa ( maksymalnie 60 miesięcy )

 

 

 

Uwagi:

Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej określonego maksimum, tj. 60 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, tj.

suma punktów = pkt kryterium cena + pkt gwarancja

Oferta Wykonawcy która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 31.05.2019r

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Aleksandra Stępień – Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Marlena Bąk – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.10.2018r w sekretariacie pokój nr 103 Urzędu Gminy w Kłomnicach, przy ul. Strażackiej 20, 42-270 Kłomnice, osobiście, pocztą, kurierem, faxem (tel. 34/3281-121) lub e-mailem:  astepien@klomnice.pl

 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

· wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

· Przewiduje się podpisanie umowy z Wykonawcą po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie  w zakresie przesunięcia środków finansowych na rok 2019 oraz przesunięcia terminu realizacji robót budowanych.

· W przypadku braku w/w zgody przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

· Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

· Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (inne przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania).

                  Wójt Gminy Kłomnice - P. Piotr Juszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W