artykuł nr 1

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice

 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klomnice.pl
 
 
Kłomnice: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Numer ogłoszenia: 410596 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłomnice , ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, faks 034 3281121.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice 2.Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady: 2.1Pojemniki na odpady (szkło) o pojemności 120 litrów w ilości 3700 sztuk ; a)wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), b)dwukołowy system jezdny z zastosowaniem stalowej osi oraz kół o średnicy min. 200mm, c)min. jeden uchwyt do podnoszenia pokrywy, d)kolor zielony, grafitowy lub czarny e)odporny na działanie promieni UV, f)odporny na działanie temperatur w przedziale:-30stopni celcjusza + 40stopni Celcjusza g)odporny na działanie środków chemicznych, h)odporny na udary mechaniczne związane z ich użytkowaniem, i)wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone tak, aby nie mogły powodować obrażeń podczas ich obsługi, j)przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. 2.2Pojemniki na odpady (szkło) o pojemności 240 litrów w ilości 150 sztuk ; a)wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), b)dwukołowy system jezdny z zastosowaniem stalowej osi oraz kół o średnicy min. 200mm, c)min. jeden uchwyt do podnoszenia pokrywy, d)kolor zielony, grafitowy lub czarny e)odporny na działanie promieni UV, f)odporny na działanie temperatur w przedziale:-30stopni Celcjusza + 40stopni celcjusza g)odporny na działanie środków chemicznych, h)odporny na udary mechaniczne związane z ich użytkowaniem, i)wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone tak, aby nie mogły powodować obrażeń podczas ich obsługi, j)przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. 2.3Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 w ilości 2500 sztuk; a)wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), b)dwukołowy system jezdny z zastosowaniem stalowej osi oraz kół o średnicy min.200mm, c)min. jeden uchwyt do podnoszenia pokrywy, d)kolor grafitowy lub czarny e)odporny na działanie promieni UV, f)odporny na działanie temperatur w przedziale:- 30stopni Celcjusza + 40stopni Celcjusza g)odporny na działanie środków chemicznych, h)odporny na udary mechaniczne związane z ich użytkowaniem, i)wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone tak, aby nie mogły powodować obrażeń podczas ich obsługi, j)przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. 2.4Pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 240 litrów w ilości 1500 sztuk; a)wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), b)dwukołowy system jezdny z zastosowaniem stalowej osi oraz kół o średnicy min.200mm, c)min. jeden uchwyt do podnoszenia pokrywy, d)kolor grafitowy lub czarny e)odporny na działanie promieni UV, f)odporny na działanie temperatur w przedziale:- 30stopni celcjusza + 40stopni celcjusza, g)odporny na działanie środków chemicznych, h)odporny na udary mechaniczne związane z ich użytkowaniem, i)wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone tak, aby nie mogły powodować obrażeń podczas ich obsługi, j)przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. 3.Zamawiający nie dopuszcza pojemników z ażurowymi ściankami lub pokrywami. Minimalna grubość ścianek i pokryw pojemników 120l, 240l określa się na 3mm. Pojemniki używane winny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, dotychczas nienaprawiane, umyte - bez śladów zabrudzeń. Powinny posiadać estetyczny wygląd, powinny być pozbawione napisów dotychczasowego właściciela..
 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających z zakresu objętego zamówieniem do wysokości 20 % zamówienia podstawowego.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
a)Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ b)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ c)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust 2d ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - zał. nr 4 do SIWZ d)dokument zobowiązania podmiotu trzeciego potwierdzający dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych, z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru pranego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego) e)dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin płatności faktury - 10
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, sekretariat pok. 103.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Kłomnice - Piotr Juszczyk