artykuł nr 1

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Zdrowa ul. Zielona

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Zdrowa.

1/Nieruchomość oznaczona jako działka nr 188/3, o pow.0,2514 ha, k.m.1, obręb Zdrowa ul. Zielona 5, księga wieczysta Nr CZ1C/00047469/8.

Nieruchomość zabudowana ruinami zabudowy zagrodowej w postaci budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych do rozbiórki.

Cena wywoławcza brutto :  25 830,00 zł

Wadium :  2 600,00 zł

Postąpienie : 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł )

2/ Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 188/4 o pow.0,2514 ha przy ul. Zielonej, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00047469/8.

Cena wywoławcza brutto :  25 830,00 zł

Wadium :  2 600,00 zł

Postąpienie : 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł )

Nieruchomości położone są przy drodze lokalnej nieutwardzonej, na skraju zabudowy wsi.

Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i rozproszona zabudowa zagrodowa.

Obydwie działki posiadają korzystny kształt, natomiast dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej w odległości ok.100m.

Przeznaczenie nieruchomości: Brak obowiązującego planu miejscowego, wydano decyzję o warunkach zabudowy, dla inwestycji pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zagrodową, z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej z usługami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20

w dniu  24 stycznia 2011r o godz.1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 20.01.2011 r do godz. 1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004 i przedłożą  dowód wpłaty do dnia 20.01.2011 r do godz.1500 przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.