artykuł nr 1

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Rzekach Wielkich

Wójt  Gminy  Kłomnice
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonych w miejscowości Rzeki Wielkie. 

- nr 196 o pow.1,0584 ha, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00129923/8

Nieruchomość rolna usytuowana na obrzeżach miejscowości. Sąsiedztwo stanowią grunty orne użytkowane i odłogi. Działka nieogrodzona, niezabudowana, aktualnie odłóg. Działka bez dojazdu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto : 9400,00 zł

Wadium  - 940,00 zł

Postąpienie – 1% ceny wywoławczej ( w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych)

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice” zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 124/XVII/2000 z dnia 28.09.2000r., działka położona jest w terenach rolnych bez specjalnego przeznaczenia. Natomiast Gmina jest w trakcie konsultacji nowego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” zgodnie z którym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze.

- nr 195 o pow.2,1580 ha przy ul. Mierniczej, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00129923/8

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto: 43 000,00 zł

w tym: wartość części działki pod uprawy polowe – 18 600,00 zł

  wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę – 20 000,00 + 22%Vat

Wadium –  4 300,00 zł

Postąpienie – 1% ceny wywoławczej ( w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych )

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona na obrzeżach miejscowości. Aktualnie jest to odłóg. Droga dojazdowa o nawierzchni żużlowej, ulica uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla wymienionej działki. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice” zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 124/XVII/2000 z dnia 28.09.2000r., działka położona jest w terenach rolnych bez specjalnego przeznaczenia. Wójt Gminy Kłomnice wydał decyzję o warunkach zabudowy Nr 85/2010 z dnia 30.07.2010r, w której ustalono sposób zagospodarowania działki, pod „budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z urządzeniami infrastruktury technicznej obsługującej projektowaną zabudowę”.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 29 października 2010r o godz.900

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia 25.10.2010r do godz.1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004 i przedłożą dowód wpłaty do dnia  25.10.2010r do godz.1500 przelewu wadium do pokoju nr 203  Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena sprzedawanej nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.