artykuł nr 1

Pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych w Zdrowej

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Kłomnice.

Nieruchomości rolne położone obręb Zdrowa oznaczone jako działki :

- 801 o pow.0,77 ha (ŁIV 0,66 ha, W/ŁIV 0,05 ha, N 0,06 ha),k.m.2, KW CZ1C/00099890/7

- 860 o pow.0,37 ha (ŁIV 0,28 ha, W/ŁIV 0,01 ha, ŁV 0,08 ha), k.m.2, KW 119720

Termin dzierżawy 5 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ogółem za w/w nieruchomości – 0,90q pszenicy,

według średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Minimalne postąpienie czynszu 0,10q pszenicy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Zdrowej” w Urzędzie Gminy Kłomnice pokój 203 w terminie do dnia

22 października 2010r do godz.1500

Oferta powinna zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko i adres oferenta,

- data sporządzenia oferty,

- proponowany czynsz dzierżawny,

- termin dzierżawy,

- przedmiot dzierżawy,

- oświadczenie, o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25 października 2010r o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.