artykuł nr 1

I przetarg nieograniczony na nieruchomość położoną w Skrzydlowie przy ul. Głównej

Wójt Gminy Kłomnice

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skrzydlowie przy ul. Głównej.

 

 Skrzydlów ul. Główna nieruchomość oznaczona jako działka nr 2200 o pow.0,2349 ha księga wieczysta CZ1C/00057054/9, k.m.5

Nieruchomość niezabudowana położona w ramach zabudowy wiejskiej, przy drodze bitumicznej, uzbrojona w sieć E,W,T.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r; działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM1.3 kształtowania centrów usługowych poszczególnych wsi pozostała część tereny rolne bez specjalnego przeznaczenia.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa i usługi, pozostała część „Z” – tereny otwarte, zieleń.

Cena  wywoławcza nieruchomości  brutto :  17 000,00 zł

 wartość  części działki przeznaczonej pod uprawy polowe – 3 275,00  

    wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę -  11 250 zł + 22% Vat

Wadium – 1 700,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu 07.01.2010r o godz. 1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą  wadium w gotówce w terminie do dnia 04.01.2010r do godz.1300 na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004

i przedłożą dowód wpłaty do dnia 04.01.2010r  do godz.1500 przelewu wadium do pokoju nr 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzajęcego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.