artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007

L.dz. 3411/15/06

 

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

                Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:                www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych
   w okresie zimy 2006/2007

                Zakres robót:

                CPV: 90.21.30.00 – usuwanie oblodzeń

-        Posypywanie dróg piaskiem i solą;

                CPV: 90.21.20.00 – usługi odśnieżania

-        Odśnieżanie dróg

-        Odśnieżanie dróg z posypywaniem piaskiem i solą

-        Odśnieżanie dróg polegające na likwidacji zatorów śnieżnych i zasp.

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – do 15 kwietnia 2007r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

        Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

        do dnia 25.10.2006r. do godz. 9.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

        dnia 25.10.2006r. o godz.9.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 23.11.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Wójt - mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 17.10.2006r.