artykuł nr 1

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rzeki Wielkie gm. Kłomnice

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

 

ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rzeki Wielkie gm. Kłomnice

 

1.      Działka oznaczona nr 153/1 o pow.0,2464 ha, k.m.1, księga wieczysta Nr 81664, położona przy ul. Głównej posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej, zabudowana budynkiem wolnostojącym, parterowym ( były budynek przedszkola) oraz zbiornikiem szamba – od szeregu lat nieużytkowanym. Obiekt w znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego – stare budownictwo. Budynek kwalifikuje się do rozbiórki.

Cena wywoławcza nieruchomości - 39 055,00 zł  - zwolniona z podatku VAT

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych)

Wadium – 3 900,00 zł

Postąpienie – 390,00 zł

 

2.      Działka oznaczona nr 153/2 o pow.0,2464 ha, k.m.1, księga wieczysta Nr 81664, położona przy ul. Kłomnickiej posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej, wolnostojącym wielofunkcyjnym budynkiem gospodarczym, niepodpiwniczonym o konstrukcji mieszanej, murowany z wydzielonym fragmentem drewnianej stodoły.

Cena wywoławcza nieruchomości – 32 715,00 zł – zwolniona z podatku VAT

 (słownie : trzydzieści dwa tysiące siedemset piętnaście złotych)

Wadium – 3 300,00 zł

Postąpienie – 330,00 zł

 

Zgodnie z ustaleniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kłomnice

Nr 207/XXV/01 z dnia 06.12.2001r. – ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 26 z dnia 19.04.2002r poz. 920 przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w obrębie terenów oznaczonych symbolem : MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu  23 stycznia 2006r o godz.1000  - dla działki nr 153/1 i o godz.1030 – dla działki nr 153/2

 

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia

20 stycznia 2006r do godz.1300  w kasie Urzędu Gminy pokój 101 lub na konto BS Kłomnice   49 8264 0002 2001 0000 0039 0001,  przedłożenia do dnia 20 stycznia 2006r do godz.1500 dowodu wpłaty przelewu wadium  do pok. 203 Urzędu Gminy Kłomnice

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak  nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanych nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

 

 

 

 

W/w ogłoszenie wywieszono na tablicach  ogłoszeń w okresie od 21.12.2005r do 21.01.2006r

1.       Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20

2.       Sołectwo Rzeki