artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2005/2006”

 

L.dz. 3411/28/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20,  tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2005/2006”

 

Zakres robót:
CPV: 90.21.30.00 – usuwanie oblodzeń

-        Posypywanie na terenie gminy dróg

      - piaskiem

      - mieszanką piasku i soli

         

CPV: 90.21.20.00 – usługi odśnieżania

-        odśnieżanie dróg

-        odśnieżanie dróg polegające na likwidacji zatorów śnieżnych i zasp.

 

1.       Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2006r.

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – 17.01.2006r.

Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług
w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2005/2006” .

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.

9.        Termin składania ofert upływa dnia  19.12.2005r do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 19.12.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Wójt Gminy

 

mgr Adam Zając

 

Kłomnice, dnia 01.12.2005r.