artykuł nr 1

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Renowację boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w Garnku”

L.dz. 3411/26/05

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122,
fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „
Renowację boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych
w Garnku”
, którego celem jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi. (CPV: 45.11.27.23-9; 45.23.62.00-2; 45.23.61.10-4; 45.23.24.53-2; 45.23.24.00-6.).

Zakres robót przy renowacji boiska sportowego:

-        Roboty ziemne boiska 697,4 m3,

-        Boisko sportowe – 3480,00 m2,

-        Plac zabaw dla dzieci – 490,36 m2,

-        Scena – 201,10 m3,

-        Plac piknikowy – 314,16 m2,

-        Plac z punktem czerpalnym wody – 165,70 m2,

-        Ścieżki rowerowe – 2250,6 m3,

-        Wewnętrzna instalacja wod – kan i deszczowa – szt.1,

1.       Termin realizacji: do 31 maja 2006r.

2.        Kryteria wyboru ofert: najniższa cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ.

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
– Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205, w godz. 7.30 – 15.30. (Koszt specyfikacji – 50zł)

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani mgr inż. Jadwiga Zawadzka, pok. 204,
tel. 3281-122, Pani mgr inż. Marlena Bąk, pok. 205, tel. 034 3281-113.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2006r do godz. 1000.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 03.01.2006r o godz. 1030  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13.     Wymagane wadium – 10 000,00 zł.

14.     Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjaśnienia – dostępne do 03.01.2006r.

15.     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2005r. (do publikacji).

 Wójt Gminy – mgr Adam Zając

 

Kłomnice, dnia 15.11.2005r.