artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Kłomnicach”

L.dz. 3411/25/05

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   

                       Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20,  tel. 3281-122, fax
3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „
Wykonanie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Kłomnicach” Zakres robót: 

1.        Roboty przygotowawcze

2.        Okablowanie strukturalne 

3.        Montaż centrali telefonicznej

zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną

CPV:
32420000–3 (urządzenia sieciowe)
32410000-0 (lokalne sieci komputerowe)
32 42 9000-6 (sprzęt sieci telefonicznej)

 

1.       Termin realizacji: do 20.12.2005r.
2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %
3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-        Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

        (zamawiający uzna za zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dwie       roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotowego zadania.

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – do 02.12.2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Wykonanie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Kłomnicach”.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan. Paweł Wysocki, pok. 106, tel. 3281-122, 3281-113.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2005r. do godz. 900. 

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 03.11.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Kłomnice, dnia 18.10.2005r.