artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO na zakup bonów towarowych dla pracowników o wartości 23.600ZŁ

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na zakup bonów towarowych dla pracowników o wartości 23.600zł

   1.      Dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach, 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1, woj. śląskie, tel. 0-34/328-10-38;

2.      Ogłasza przetarg nieograniczony na:
"
zakup bonów towarowych dla pracowników o wartości 23.600zł " 

3.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
a. formularz SIWZ można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Oświaty przy SP Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00.
b. specyfikacja jest nieodpłatna.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.      Termin realizacji zamówienia: od 27.10.2005r. do dnia 04.11.2005r.

7.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
- spełniają warunki zawarte w specyfikacji i art. 22.1-4. w/w Ustawy,
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

8.      Wadium nie jest wymagane.

9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Liczba
dostępnych placówek handlowych (w tym między innymi z artykułami spożywczymi i AGD) na terenie miasta Częstochowy, w których można bony towarowe zrealizować - 100%

10.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Robert Gonera - tel. 0-34/366-84-09.
Godziny, w których udziela się informacji: 8:00 - 15:00.

11.  Miejsce i termin składania ofert :
a) Biurze Obsługi Oświaty przy SP Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój nr 3, do dnia 26.10.2005r. do godziny 10:00.

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
Biuro Obsługi Oświaty przy SP Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój nr 3, w dniu 26.10.2005r. godzina 10:10.

13.  Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -  22865000-1 

Kłomnice, dn. 11.10.2005r.