artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Kłomnice.

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

ogłasza II przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Kłomnice.

 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 359/3 o pow.0,1708 ha położna w Lipiczu, k.m.1, księga wieczysta Nr 117381.

Na teren obejmujący w/w działkę gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 712,00 zł

Wadium – 171,00 zł

Postąpienie – 20,00 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w kasie Urzędu Gminy pokój 101 w terminie do dnia 23 sierpnia  2005r do godz.1300

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu

26 sierpnia 2005r o godz.1000

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed

upływem 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie stawi się w

miejscu i terminie ustalonym do spisania umowy sprzedaży.

 

 

W/w ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 26 lipca 2005r do 25 sierpnia 2005r

1.        Urząd Gminy Kłomnice

2.        Sołectwo Lipicze

3.        Informatyk Urzędu Gminy celem opublikowania w internecie