artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Sądowej w miejscowości Kłomnice”

L.dz. 3411/17/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                     Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122,
fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Sądowej  w miejscowości Kłomnice”

 

Inwestycja obejmuje:

-

Montaż słupów oświetleniowych

6kpl

-

Montaż wysięgników na słupach oświetleniowych

6 kpl

-

Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach

7 kpl

-

Montaż przewodu napowietrznego AsXSn 2x35; 1 kV

175 m

-

Układanie kabla 2 x YAKXS 1 x 35; 1 Kv w rowie kablowym

36 m

-

Układanie kabla 2 x YAKXS 1x 35; 1 kV w rurach ochronnych

16 m

-

Układanie kabla 2 x YAKXS 1x 35; 1 kV; bezpośrednio na słupie

14 m

-

Układanie kabla 2 x YAKXS 1x35; 1 kV w rurze mocowanej do słupa

6 m

-

Wykonanie przewiertu pod drogą

16 m

-

Wykonanie uziomów pionowych

60 m

                                 

1.       Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205, w godz. 7.30 – 15.30.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – do 30 sierpnia 2005.

Koperta powinna być oznaczona Budowa napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego przy                         ul. Sądowej  w miejscowości Kłomnice”.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani mgr inż. Jadwiga Zawadzka, pok. 204,
tel. 3281-122.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2005. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 01.08.2005. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

 

 

Kłomnice, dnia 14.07.2005r.