artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Generalny remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Kłomnicach”,

O G Ł O S Z E N I EPrzedszkole w Kłomnicach, ul. Sądowa 1, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Generalny remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Kłomnicach”, w skład której wchodzi następujący zakres robót:-Wymiana okien – 1 szt.,-Wymiana drzwi – 2 szt.,-Wykonanie kabin WC – 6 szt. z muszlami sedesowymi wiszącymi,-Montaż umywalki – 8 szt.-Częściowa wymiana instalacji wod – kan., c.o., elektrycznej,-Wymiana płytek podłogowych i glazury,-Rozbiórka starych ścianek działowych i wykonanie nowych,-Roboty tynkarskie i murarskie.CPV: 45.45.30.001.Termin realizacji: do 31 sierpnia 2005r.2.Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %3.Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.4.Warunki udziału w postępowaniu:-w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.-warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5.Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 205, tel. 034 3281-122, fax 034 3281-121.6.Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.7.Termin związania ofertą (30 dni) – 23.08.2005r.Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na generalny remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Kłomniach”.8.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.9.Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2005r. do godz. 900.10.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 25.07.2005r. o godz. 930 11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.Dyrektor PrzedszkolaJanina KozłowskaKłomnice, dnia 08.07.2005r.