artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi gminnej – ul. Polna Nieznanice metodą powierzchniowego utrwalenia”

 

 

L.dz. 3411/10/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20,  tel. 3281-122, fax
3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „
Remont drogi gminnej – ul. Polna Nieznanice   metodą powierzchniowego utrwalenia”

CPV: 45.23.32.20-7

 

1.       Termin realizacji: 30.09.2005r.

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodny z przedmiotem zamówienia.

-        posiadanie n/w sprzętu (własnego lub wynajętego – udokumentowanego umową najmu).

        Warunkiem koniecznym jest posiadanie następującego sprzętu:

        - równiarka,

        - walec wibracyjny,

        - skrapiarka bitumu z komputerowym sterowaniem ilości lepiszcza,

        - mechaniczny rozsypywacz grysów,

              - rozkładarka mas bitumicznych,

     - walec statyczny

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 210.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – do 3 sierpnia 2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej – ul. Polna
w Nieznanicach metodą powierzchniowego utrwalenia”.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.

9.        Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2005r. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 21.07.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wójt Gminy

Mgr Adam Zając

 

 

Kłomnice, dnia 05.07.2005r.