artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Rzerzęczycach wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze socjalne sali gimnastycznej” – etap I.

 

L.dz. 3411/8/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20,  tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: Rozbudowę budynku Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze socjalne sali gimnastycznej” – etap I. CPV: 45.42.10.00; 45.40.00.00

Zakres robót:

-       Dobudowa nowej zewnętrznej klatki schodowej,

-       Nadbudowa części piętra – łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły wraz z rozbiórką części istniejącego dachu i wykonaniem nowego,

-       Likwidacja klatki schodowej w budynku szkoły. Adaptacja miejsca po klatce schodowej na pomieszczenia,

-       Likwidacja schodów wewnętrznych z wykonaniem stropu,

-       Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne w budynku szkoły i łącznika (rozbiórki, murowanie, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne)

 

1.       Termin realizacji: do końca sierpnia 2005r.

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodny z przedmiotem zamówienia.

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 205.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – 09.08.2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach wraz z adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalne sali gimnastycznej – etap I.

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103, oraz Jadwiga Zawadzka, pok. 204. tel. 034 3281-113

9.        Termin składania ofert upływa dnia  11.07.2005r. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 11.07.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Kłomnice, dnia 24.06.2005r.                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                               mgr Adam Zając