artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w KONARACH"

L.dz. 3411/8/05

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                Zespół Szkół w Konarach, ul. Szkolna 3, Konary, 42-270 Kłomnice, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w KONARACH”, w skład której wchodzi następujący zakres robót:

1.         Roboty rozbiórkowe:

-        Demontaż (konstrukcji podłogi, ocieplenia dachu, grzejników c.o., rurociągu zasilającego
i powrotnego c.o., obróbek blacharskich – ogniomury, parapety, rur spustowych i rynien dachowych)

2.         Roboty termomodernizacyjne:

-        Montaż (okien PCV – 7 szt., rynien dachowych i rur spustowych, drabinek sportowych)

-        Malowanie (ścian i linii boiska)

-        Wykonanie (podłogi sportowej o pow. 209 m2, docieplenia dachu i jego pokrycia blachą trapezową – 231 m2, docieplenia ścian zewnętrznych – 260 m2, nowych tynków mineralnych, nowych obróbek blacharskich - ogniomurów i parapetów, nowej instalacji c.o.)

CPV: 45.42.10.00; 45.32.10.00; 45.40.00.00

1.       Termin realizacji: w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy (w tym - roboty wewnątrz obiektu do końca sierpnia 2005r.)

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 210., ul. Strażacka 20, tel. 034 3281-122, tel. fax. 034 3281-121.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – 02.08.2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Konarach” .

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Jadwiga Zawadzka, pok. 204, tel. 3281-113.

9.        Termin składania ofert upływa dnia  04.07.2005r. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 04.07.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kłomnice, dnia 17.06.2005r.

                                                                   Dyrektor

                                                               mgr Anna Gała