artykuł nr 1

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach gminy Kłomnice”

 

L.dz. 3411/5/05

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                 Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20,  tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych                           w miejscowościach gminy Kłomnice”

CPV: 45.23.31.41-9 Prace dot. utrzymania dróg

          45.23.31.42-6 Prace dot. naprawy dróg

 

1.       Termin realizacji: 01.07.2005 - 30.06.2006r.

2.        Kryteria wyboru ofert: cena (koszt)  - 100 %

3.        Szczegółowy zakres i rodzaj prac dotyczący postępowania przetargowego przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.        Warunki udziału w postępowaniu:

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodny z przedmiotem zamówienia.

-        posiadanie sprzętu równiarki (własny lub wynajęty – udokumentowany umową najmu).

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.        Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 210.

6.        Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.

7.        Termin związania ofertą (30 dni) – 21.07.2005r.

Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych                           w miejscowościach gminy Kłomnice” .

8.        Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.

9.        Termin składania ofert upływa dnia  22.06.2005r. do godz. 900.

10.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 22.06.2005r. o godz. 930  

11.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

12.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

 

Wójt Gminy - mgr Adam Zając

 

 

 

 

 

Kłomnice, dnia 06.06.2005r.