artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kłomnice.

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kłomnice.

 

1.   oznaczona jako działka nr 3080/3 o pow.0,5099 ha położona w Garnku, k.m.1, księga wieczysta Nr 80248.

cena wywoławcza : 7 994,00 zł

kwota wadium   : 800,00 zł

postąpienie   : 80,00 zł

 

2.   nieruchomość częściowo zabudowana fragmentem budynku

stanowiącym jedno pomieszczenie – garaż, oznaczona jako działka

nr 3080/2 o pow.0,1922 ha, położona w Garnku przy ul. Rolniczej,

k.m.1, księga wieczysta Nr 80248.

cena wywoławcza : 9 051,00 zł

w tym wartość nieruchomości brutto:

 budynku – 1 670,00 zł

 gruntu - 7 015,00 zł

+ koszt wyceny -   366,00 zł

 

kwota wadium : 900,00 zł

postąpienie : 90,00 zł

Na teren obejmujący w/w nieruchomości gmina nie posiada aktualnego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w kasie Urzędu Gminy pokój 101 w terminie do dnia 27.12.2004r do godz.10oo

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice

 ul. Strażacka 20 w dniu 30 grudnia o godz. 10oo

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Wadium ulega przepadkowi gdy żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz gdy uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

 

W/w ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w okresie od 26.11.2004r do 26.12.2004r.

1.   Urząd Gminy Kłomnice

2.   Sołtys wsi Garnek

3.   Informatyk w UG Kłomnice w celu ukazania się w/w ogłoszenia w internecie