artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Kłomnice, dnia 23.05.2022r.

GP.OŚ-OŚ.6220.5.2021.2022

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 23.05.2022r.

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029  t.j.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021 poz. 735 t.j.), oraz § 3 ust. 1 pkt 81) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.),

 

zawiadamiam

że w dniu 23.05.2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice ul. Częstochowska, Kolejowa, Wesoła, Zachodnia na działkach o nr ewid., 534, 577, 576, 575, 574, 573/1 obręb Nieznanice, 2764, 6/1, 6/3, 7, 14, 15/3,  13, 12, 11, 10/1, 10/2, 2752, 9/2, 9/1, 8/2, 8/3, 8/4, 2762, 2754, 2761/26, 2761/27, 2761/37, 2758 obręb Kłomnice.

 

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 201,   w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa.

 

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 201 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)