artykuł nr 1

Konsultacje społeczne dotyczące projektów Uchwał

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j.), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

- zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 5 do 11 października 2022 r.
w godzinach pracy Urzędu.

Projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice wymienione w ust. I zostały zamieszczone na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,

- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można zgłaszać:

 

- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro),

 

- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 5 do 11 października  2022 r. na zamieszczonym formularzu.

 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Dawid Smolarek.

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.