artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice

 

  1. Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się przeprowadzone w dniach od 22 do 30 listopada 2021 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz
    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

 

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Projekt uchwały został zamieszczony na:

 

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej ,
  • stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice .

 

3.Uprawnieni do konsultacji w/w projektu uchwały, tj. mieszkańcy Gminy Kłomnice oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogli zgłaszać uwagi w dniach od 22 do 30 listopada 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego projektu można było zgłaszać bezpośrednio
w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice (parter) lub pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 22 do 30 listopada 2021 r. na zamieszczonym formularzu.

 

4. W wyznaczonym terminie zgłoszona została jedna uwaga do projektu uchwały objętej konsultacjami.

 

Powyższa uwaga dotyczyła: podania uzasadnienia podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, jakie czynniki/ argumenty przemawiają za podniesieniem stawki opłaty, braku propozycji zwiększenia ulgi w opłacie za kompostowanie bioodpadów, podania zależności pomiędzy proponowaną podwyżką a kosztem wywozu 1t odpadów, podania informacji na temat analizy nagłego wzrostu masy odpadów w latach 2019-2020 oraz zapytania, dlaczego do przetargu na odbiór odpadów w Gminie Kłomnice przystąpiła tylko 1 firma oraz dlaczego nie zainteresowano innych firm, żeby przystąpiły do przetargu.

 

5. W związku z zakończeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawioną uwagę poddano analizie, natomiast projekt uchwały przedłożono pod obrady Rady Gminy Kłomnice.