artykuł nr 1

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu: Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a oraz 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
Ogłasza Konsultacje Społeczne
w sprawie projektu:

Uchwały Rady Gminy Kłomnice  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

 

I. Przedmiot konsultacji 

1.Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem powyższej uchwały

2. Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia spraw objętych konsultacjami. 

3. Konsultacje mają charakter gminny. Przedmiot konsultacji dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy.

4. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 14 grudnia 2019r. do 18 grudnia 2019r.  w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie GOPS w Kłomnicach.

2. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia  uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

3. Uwagi można składać osobiście lub za pomocą formularza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach , Zdrowa, ul. Łąkowa 1 albo pocztą elektroniczną na adres gops@klomnice.pl .

4.Treść ogłoszenia  w sprawie konsultacji społecznych projektu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu ) zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Załączniki:
Program51 KB
Formularz uwag13 KB
Projekt Uchwały13 KB