artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REJESTRACJI WYBORCÓW ORAZ ORGANIZACJI PRZEBIEGU WYBORÓW

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REJESTRACJI WYBORCÓW ORAZ ORGANIZACJI PRZEBIEGU WYBORÓW

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kłomnice reprezentowana przez Wójta Gminy Kłomnice z siedzibą 42-270 Kłomnice , ul. Strażacka 20.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Duda e-mail: iod@klomnice.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO- obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks Wyborczy w celu:
a) prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
- wpisanie do rejestru wyborców,
- skreślenie z rejestru wyborców,
- ujęcia w spisie wyborców,
- dopisania do spisu wyborców,
- skreślenia ze spisu wyborców,
- uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania,
- rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie  wyborców,
- wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;
b) obsługi i techniczno- materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji  wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów gminy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa , między innymi Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Komisja Wyborcza.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli jest to zgodne z przepisami regulującymi wybory.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie Pani/Pana danych wymaga ustawa , na podstawie której działa Administrator.
 
Administrator Danych Osobowych
Piotr Juszczyk
Wójt Gminy Kłomnice