artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE RZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2017

Załącznik nr 1

do Zarządzenie Nr 20/2017

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 06.02.2017 r

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817) oraz Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W  ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W  SOŁECTWACH  GMINY  KŁOMNICE  W  ROKU 2017

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaje zadań:

W ramach zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2017 roku realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

1.   1. Działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania  czasu przez dzieci i młodzież,

2.   Rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez profilaktycznych,

3.   Promowanie alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

4.   Wspomaganie organizacji młodzieżowych promujących zdrowy  tryb życia i abstynencję,

5.   Prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w  świetlicach, klubach,

6.   Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań
i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój  umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw społecznych.

 

II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią łączną kwotę w wysokości 111 000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.

3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1817),
po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.   Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania  w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku. Dotacja zostanie udzielona
w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać, co najmniej 10% wkładem własnym.

2.   Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;

- są uwzględnione  w budżecie projektu;

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste.

 

V.   Termin składania ofert.

1.   Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice,  pok. 103 w terminie do 27 lutego 2016 r włącznie, do godz. 15.00. W przypadku wysłania ofert pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kłomnice.

2.   Do oferty należy dołączyć:

a)   kserokopię aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji,

b)   wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym lub oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach i nie uległ zmianie,

c)   kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r poz. 1300).

4.   Oferta winna zostać złożona w formie papierowej, pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.

5.   Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

 

VI. Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.

1.   Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 6 marca 2017 roku.

2.   Złożone oferty są opiniowane przez komisję konkursowa, powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice w drodze zarządzenia.

3.   W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

4.   Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:

a)   ocena formalna;

b)   ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;:

c)   ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

e)   ocena poprawnej jakości wykonania zadania  i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie;

f) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

g)   uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5.   Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.

6.   Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.

 

VII.   Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

1.   W roku 2016 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 120 000,00 zł.

2.   W roku bieżącym Gmina Kłomnice nie realizowała żądnego zadania

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1.   Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pan Robert Kępa – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy oraz współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.109 Urzędu Gminy w Kłomnicach,
tel. 34 3281 122, wew. 113.

2.   Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300) i są dostępne na stronie  internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania.