artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kłomnice, dnia 2016-02-02 

OŚGO-OŚ.6220.5.2014
  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 02.02.2016r.

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz 1235) Wójt Gminy Kłomnice

 

 

 

zawiadamia

 

 

 

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać           w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 201,     w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, we wtorki do 17:00, a także wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 201 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska).