artykuł nr 1

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

INFORMACJA  O  ZAKOŃCZENIU  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH

  Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 26 października 2016r o godz 15.00 zakończyły się  konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wniesiono uwagi, które zostały szczegółowo opisane w protokole z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Uwagi, które zostały rozpatrzone pozytywnie będą uwzględnione w Rocznym Programie Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższym jej posiedzeniu.