artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależneniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice

 

OR.0050.66.2016

Zarządzenie Nr 66/2016

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 11.04.2016r 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), a także Uchwały Nr 87.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016 udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy „ ORKAN” Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 96

12.000 zł

2.

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, Katowice, ul. Dąbrowskiego 4/4

2.000 zł

3.

Ochotnicza Straż Pożarna Kłomnice, ul. Częstochowska 76

4.000 zł

4.

Ochotnicza Straż Pożarna Zawada, ul. Strażacka 2

3.000 zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowa, ul. Kłomnicka 31

4.000 zł

6.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, ul. Szkolna 1

9.500 zł

7.

Ochotnicza Straż Pożarna Nieznanice, ul. Sobieskiego 1-A

3.000 zł

8.

Ochotnicza Straż Pożarna Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 94

4.000 zł

9.

Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „ Gruszka” Rzerzęczyce, ul. Mstowska 63

2.000 zł

10.

Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie, Rzeki Małe , ul. Polna 4

5.000 zł

11.

Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada, ul. Częstochowska 8

8.500 zł

12.

Ochotnicza Straż Pożarna Skrzydlów, ul. Główna 30

3.000 zł

13.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ Nasza Przystań” Witkowice

9.000 zł

14.

Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice- Witkowice, Chorzenice ul. Główna 51

3.500 zł

15.

Ochotnicza Straż Pożarna Konary, ul. Częstochowska 43

3.000 zł

16.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ Ochronka” Garnek

9.000 zł

17.

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju sołectwa Karczewice,
ul. Wolności 19

2.000 zł

18.

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice, ul. Częstochowska 3

15.000 zł

19.

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „ Otwórzmy Serca dla dzieci”, Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 91 

1.500 zł

20.

Akademia Sportowo- Rekreacyjna „ Okinawa Uechi- Ryu” Michałów, ul. Wspólna 2

2.000 zł

21.

Ochotnicza Straż Pożarna Pacierzów, ul. Częstochowska

2.500 zł

22.

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek, Karczewice,
ul. Wolności 32

3.000 zł

23.

Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów, ul. Główna 6A

1.500

 

2.   Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2016r  jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.

 

§2

1.   Dwie oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym z przyczyn formalnych:

- Klub Sportowy „ WARTA” Zawada, ul. Częstochowska

- Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego, Częstochowa Plac Bohaterów Getta 13 lok.32.

 

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.