artykuł nr 1

Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015

OR.0050.203.2015
ZARZĄDZENIE NR 203/2015
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 16 października 2015 r.
 
w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kłomnicach, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 
Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 w związku z pkt 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kłomnicach z powodu pisemnej rezygnacji członka komisji Pani Marzeny Wojtyła - Kryczka zam. Chorzenice ul. Nowa 68, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 198 /2015 załącznik Nr 1 z dnia 5 października 2015r.
§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.