artykuł nr 1

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Kłomnice, dnia 08.04.2015r.
 
OŚGO-OŚ.6220.2.2015
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 08.04.2015r.
 
 
Działając na podstawie art. 74 ust. 3, oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), art. 49 kpa oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
 
zawiadamiam
 

że w dniu 08.04.2015r. zostało wydane postanowienie znak OŚGO-OŚ.6220.2.2015 zwalniające inwestora tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskodla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”.

 

 
Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Na ww. postanowienie nie służy stronie zażalenie. Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.