artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015"

OR.0050.58.2015
Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 03.04.2015r 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015”
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), a także Uchwały Nr 309/XXXIX/2014r Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015” udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:
Lp.
Nazwa oferenta
Wysokość przyznanej dotacji
1.
OSP Karczewice- Garnek, Karczewice ul. Wolności 32
30.000 zł
2.
OSP Kłomnice, Kłomnice ul. Częstochowska 76
50.000 zł
 
2. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2015r  jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji oraz podpisanie umowy.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania