artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015

OR.0050.57.2015
Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02.04.2015r 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), a także Uchwały Nr309/XXXIX/2014r Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015 udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:
Lp.
Nazwa oferenta
Wysokość przyznanej dotacji
1.
Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, Katowice ul. Dąbrowskiego 4/4
2.000 zł
2.
LKS Orkan Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 96
10.500 zł
3.
OSP Zdrowa, ul. Kłomnicka 31
4.000 zł
4.
OSP Nieznanice, ul. Sobieskiego 1-A
3.000 zł
5.
OSP w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 94
3.000 zł
6.
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, Częstochowa ul. Wiolinowa 1
1.000 zł
7.
Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą GRUSZKA, Rzerzęczyce ul. Mstowska 63
1.500 zł
8.
Akademia Sportowo Rekreacyjna „Okinawa Uechi-Ryu” Michałów , ul. Wspólna 2
1.500 zł
9.
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „ Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91
1.500 zł
10.
Klub Sportowy „WARTA” Zawada, ul. Sobieskiego 32
7.500 zł
11.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Al. NMP 54
9.500 zł
12.
Fundacja na rzecz promocji i rozwoju sołectwa Karczewice, Karczewice ul. Wolności 19
2.000 zł
13.
OSP Konary, Konary ul. Częstochowska 43
3.000 zł
14.
OSP w Skrzydlowie, Skrzydlów ul. Główna 30
3.000 zł
15.
OSP Karczewice- Garnek, Karczewice, ul. Wolności 32
3.000 zł
16.
OSP Kłomnice, ul. Częstochowska 76
3.000 zł
17.
OSP Pacierzów, ul. Częstochowska
1.500 zł
18.
Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie, ul. Główna 21
7.500 zł
19.
Stowarzyszenie „Razem dla Garnka”, Garnek ul. Główna 9
1.000 zł
20.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice, ul. Częstochowska 3
13.000 zł
21.
Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada, ul. Częstochowska 8
9.000 zł
22.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, ul. Szkolna 1
9.000 zł
23.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Katowice ul. Al. Korfantego 8
2.000 zł
24.
Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów, ul. Główna 6A
1.500 zł
25.
OSP Chorzenice- Witkowice, Chorzenice ul. Główna 51
2.500 zł
26.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Al. NMP 54
8.000 zł
2.   Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2015r  jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.
§ 2
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.