artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE
ogłasza nabór na stanowisko:
 
Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe na kierunku weterynarii, hodowli zwierząt, zarządzania, ekonomii lub rolnictwa, lub ukończone na innym kierunku niż wskazane powyżej po uzyskaniu tytułu technika weterynarii lub technika hodowli zwierząt dające gwarancję prawidłowego wykonywania zadań jednostki organizacyjnej,
f) doświadczenie zawodowe: co najmniej pięcioletni staż pracy.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw : o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, o finansach publicznych;
b) znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw oraz prawa miejscowego w tym samym zakresie;
c) umiejętności organizacyjno-menedżerskie
d) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych,
e) znajomość obsługi komputera,
f) kreatywność,
g) dyspozycyjność,
h) prawo jazdy kat. B.
 
3.  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) kierowanie całokształtem prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” oraz zatrudnionych w nim pracowników,
b) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, nadzorowanie spraw finansowo-księgowych, administracyjnych oraz gospodarczych Gminnego Schroniska dla Zwierzą „AS”,
c) reprezentowanie Schroniska na zewnątrz,
d) sporządzanie materiałów do projektu uchwały budżetowej,
e) dbałość o mienie Gminnego Schronisko dla Zwierzą „AS”,
f) czuwanie nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz przeciwpożarowych przez pracowników,
g) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Schroniska.
 
4.Wymagane dokumenty :
a) podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,
b) CV,
c) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
d) kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy),
f) kopie świadectw pracy, ewentualne opinie z zakładów pracy,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168),
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie
dla celów związanych z naborem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.,Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.
 
5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Zwierzą, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
6. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Gminy  Kłomnice, pok. nr 103 lub wysłać pocztą na adres: Wójt Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie”, w terminie do 15.09.2015 roku, do godziny 15.30.
 
7. Informacje dodatkowe:
1. Spośród kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie zostaną wyłonione osoby, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kłomnicach.