artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczew Urzędzie Gminy Kłomnice

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kłomnice
 
1. Stanowisko pracy:  inspektor w ds.księgowości podatkowej i wymiaru w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu.
 
2. Wymagania niezbędne od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia
3) wykształcenie wyższe o profilu: zarządzania, rachunkowości, administracyjne
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) min. 3 letni staż pracy,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ,
8) umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet.
 
Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów Ordynacja Podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Kodeks cywilny, ustawy kodeks postepowania administracyjnego ,przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w rolnictwie, rozporządzenia Prezesa Rady ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umiejętne stosowanie ich w praktyce,
2) prawo jazdy kat.B
3) kandydat powinien okazać się:
dobrą organizacją pracy, starannością, rzetelnością, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością nawiązywania kontaktów międzyludzkich .
 
4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1) dokonywanie wymiaru podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,
2) przygotowanie decyzji wymiarowych do wydania podatnikom,
3) wprowadzanie w ciągu roku zmian wymiaru podatków i opłat lokalnych,
4) zbieranie informacji podatkowych,
5) wprowadzanie do wymiaru ulg z tytułu nabycia gruntów,
6) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
7) przeprowadzanie kontroli podatkowych,
8) prowadzenie księgowości podatkowej dotyczącej osób fizycznych oraz w zakresie podatków od osób prawnych,
9) przygotowywanie projektów uchwał oraz sprawozdań w temacie swojego zakresu obowiązków
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) oświadczenie kandydata  o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) kopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj: certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy( jeżeli kandydat takie posiada),
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy Kłomnice,
 
7. Zastosowane techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna
 
8. Termin i miejsce składania dokumentów.
1) Wymagane dokumenty należy :przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20,pokój 103, w terminie do 05 maja 2015r.do godz: 15,30 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej i wymiaru”.
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
 
9. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony
(6 miesięcy).W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.
2) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego postepowania zostanie ogłoszona na tablicy w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie dalszego postepowania,
4) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.