artykuł nr 1

5/2014 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
5/2014
2
Rodzaj dokumentu
Postanowienie
3
Temat dokumentu
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.
4
Nazwa dokumentu
Postanowienie
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki  57 (56, 58 oddziaływanie rotora)
obręb Konary,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.5.2014
8
Dokument wytworzył
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
9
Data dokumentu
12.06.2014r.
10
Dokument zatwierdził
Wójt Gminy Kłomnice
11
Data zatwierdzenia dokumentu
12.06.2014r.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
5/2014 - wniosek
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
12.06.2014r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)